Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Säännöt

Yhdistyksen voimassaolevat säännöt 23.03.2021 alkaen. Lataa virallinen asiakirja PDF-muodossa.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kapsi Internet-käyttäjät ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on antaa jäsenilleen puitteet itsensä ilmaisemiseen Internetissä sekä edistää tietotekniikan osaamista.

Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenistölle voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • ylläpitää yhdistyksen kotisivuja
 • ylläpitää maksuttomia tietotekniikkapalveluja
 • tarjoaa jäsenilleen maksuttomia tietotekniikkapalveluja
 • järjestää luentoja, koulutustilaisuuksia ja tapaamisia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksua sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen juniorijäseneksi voidaan hyväksyä liittymisvuonna enintään 20 vuotta täyttävä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Juniorijäsen siirtyy suostumuksellaan ja hallituksen hyväksynnällä varsinaiseksi jäseneksi sen vuoden alussa, kun hän täyttää 21.

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä voittoa tavoittelematon oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai yritys, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, juniorijäsenet, yhteisöjäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, juniorijäseniltä, yhteisöjäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jäsenryhmille päättää vaalikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja neljä kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja tai erovuoroinen hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen.

Mikäli puheenjohtaja eroaa kesken toimikautensa, valitaan yhdistyksen kokouksessa korvaaja eronneen puheenjohtajan tilalle jäljelle olevan toimikauden loppuun.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi kokoontua etänä teknisiä apuvälineitä käyttäen.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri, kaksi yhdessä tai kukin yhdessä muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Hallituksen määrääminä päivinä pidetään vuosittain vuosikokous tammi-toukokuussa ja vaalikokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kahdeskymmenesosa (1/20) tai 100 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, juniorijäsenellä, yhteisöjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhteisöjäsenen valtuuttama henkilö esittäköön yhteisönsä antaman valtakirjan tarkastettavaksi ennen kokousta. Valtuutettu voi edustaa enintään yhtä yhteisöjäsentä.

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksessä.

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua yhdistyksen hallituksen määrittämin teknisin apuvälinein. Kokouksen etäosallistuminen on mahdollista vain kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen). Yhdistyksen hallitus voi päättää kokouskohtaisesti etäosallistumismahdollisuudesta.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat on ilmoitettava yhdistyksen sähköisellä postituslistalla vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava mikäli etäosallistuminen on sallittua sekä jos etäosallistuvien jäsenten puhevallan käyttö on rajoitettua.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 8. kokouksen päättäminen

12. Vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 6. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. kokouksen päättäminen.

13. Ohjesäännöt

Näitä sääntöjä täydennetään ohjesäännöillä. Ohjesäännöillä voidaan antaa tarkempia ohjeita yhdistyksen toiminnasta. Ohjesäännöt hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja ne ovat voimassa toistaiseksi, ellei erikseen muuta päätetä.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.